Wstępna ocena cech zaburzenia osobowości typu Borderline (BPD) – Test SI-Bord Online

Test na borderline składa się z 5 starannie opracowanych pytań, z których każde ma na celu zbadanie różnych aspektów związanych z BPD. Odpowiedzi są zbierane za pomocą skali Likerta, umożliwiając respondentom ocenę, jak często doświadczają określonych zachowań lub uczuć. Na podstawie sumy uzyskanych punktów, test oferuje wstępną ocenę poziomu cech BPD, co może być pomocne w decyzji o poszukiwaniu dalszej, profesjonalnej pomocy.

Test SI-Bord (Screening Instrument for Borderline Personality Disorder) to narzędzie przesiewowe zaprojektowane, aby pomóc osobom w wstępnej ocenie potencjalnych cech charakterystycznych dla zaburzenia osobowości typu borderline (BPD). Test ten bazuje na kluczowych aspektach BPD zdefiniowanych przez kryteria diagnostyczne DSM-5, które obejmują niestabilność emocjonalną, trudności w relacjach, zaburzenia tożsamości, impulsywność oraz chroniczne uczucie pustki i strach przed porzuceniem.

Poznaj takżeCel i zastosowanie

Celem Testu SI-Bord jest szybka ocena i identyfikacja osób, które mogą wykazywać cechy BPD, aby mogły one podjąć dalsze kroki w kierunku uzyskania profesjonalnej diagnozy i wsparcia. Test jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe i może być szczególnie przydatny dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, zmienności nastrojów lub innych problemów emocjonalnych i zastanawiają się, czy mogą mieć BPD.

Poznaj – Test Short-Bord. Narzędzie do przesiewowego diagnozowania zaburzenia osobowości typu Borderline

Struktura i format

Test SI-Bord składa się z 5 pytań, z których każde dotyczy różnego aspektu BPD. Odpowiedzi są oceniane za pomocą skali Likerta (od 0 do 3), co umożliwia respondentom określenie, jak często doświadczają określonych zachowań lub uczuć. Na podstawie uzyskanej sumy punktów test oferuje wstępną ocenę poziomu cech BPD, od niskiego przez umiarkowany do wysokiego.

Interpretacja wyników

Wyniki testu mogą dostarczyć wskazówek dotyczących potrzeby dalszej oceny psychologicznej. Należy jednak pamiętać, że test SI-Bord nie jest narzędziem diagnostycznym i nie może zastąpić profesjonalnej oceny przeprowadzonej przez specjalistę zdrowia psychicznego. Wysoki wynik w teście może sugerować potrzebę konsultacji ze specjalistą w celu uzyskania dokładniejszej diagnozy i ewentualnego rozpoczęcia leczenia.

Ważne informacje

Zdrowie psychiczne jest ważną częścią ogólnego dobrostanu każdej osoby. Jeśli masz obawy dotyczące swojego stanu psychicznego lub wyniki testu sugerują wysoki poziom cech BPD, ważne jest, aby skontaktować się z profesjonalistą, który może zaoferować wsparcie, dokładną diagnozę i zalecenia dotyczące leczenia. Pamiętaj, że pomoc jest dostępna i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zrozumienia swoich doświadczeń może prowadzić do poprawy jakości życia.


Przykładowy Test SI-Bord (Screening Instrument for Borderline Personality Disorder)

Jak często odczuwasz nieuzasadniony strach przed tym, że zostaniesz porzucony/a przez bliskie osoby, nawet gdy nie ma na to realnych przesłanek?

Jak często doświadczasz intensywnych i niestabilnych relacji, które zmieniają się z idealizowania kogoś na całkowite deprecjonowanie tej samej osoby?

Jak często masz problem z utrzymaniem stabilnego obrazu lub poczucia siebie, doświadczając znacznych i nagłych zmian w samopoczuciu, aspiracjach, wartościach lub rodzaju widzenia siebie?

Jak często angażujesz się w impulsywne działania, które potencjalnie mogą być szkodliwe dla Ciebie (np. nadużywanie substancji, ryzykowne zachowania seksualne, nadmierne wydawanie pieniędzy)?

Jak często doświadczasz szybkich i intensywnych zmian nastrojów, przechodząc od uczucia intensywnej radości do głębokiego smutku lub gniewu w krótkim czasie?


Ważne uwagi:

  • Test SI-Bord jest narzędziem przesiewowym i nie może być wykorzystany jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy BPD. Jego celem jest identyfikacja osób, które mogą potrzebować dalszej, dokładniejszej oceny psychologicznej lub psychiatrycznej.
  • Osoby, które uzyskają wyniki wskazujące na umiarkowany lub wysoki poziom cech BPD, powinny rozważyć konsultację ze specjalistą w celu uzyskania pełnej diagnozy oraz informacji na temat dostępnych opcji leczenia i wsparcia.
  • Zdrowie psychiczne jest złożone i wielowymiarowe. Każdy wynik testu, który wzbudza obawy, powinien być omówiony z profesjonalistą, który może zaoferować wsparcie i zalecić najlepszą ścieżkę postępowania.

Dodatkowe informacje:

Test SI-Bord (Screening Instrument for Borderline Personality Disorder) został opracowany w oparciu o solidne podstawy badawcze i kliniczne, aby dostarczyć szybkie i skuteczne narzędzie przesiewowe dla osób, które mogą wykazywać cechy charakterystyczne dla zaburzenia osobowości typu borderline (BPD). Test jest zainspirowany najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychiatrii i psychologii klinicznej, a jego skuteczność i wiarygodność zostały ocenione w ramach szeroko zakrojonych badań naukowych.

Test został zbadany pod kątem jego rzetelności, walidacji oraz przydatności jako narzędzie przesiewowe w rozpoznawaniu BPD. Badanie, na podstawie którego opracowano Test SI-Bord, koncentrowało się na ocenie psychometrycznej narzędzia, biorąc pod uwagę takie aspekty jak spójność wewnętrzna, walidacja konstruktu oraz zdolność do rozróżniania pomiędzy osobami z wysokim i niskim prawdopodobieństwem występowania BPD.

Wyniki badania wskazują, że Test SI-Bord wykazuje dobre właściwości psychometryczne, co czyni go wiarygodnym narzędziem przesiewowym do wstępnej oceny ryzyka BPD. Test ten może być szczególnie przydatny dla specjalistów, jak i osób poszukujących wstępnej oceny swojego stanu psychicznego.

Test SI-Bord jest przeznaczony do użytku jako narzędzie wstępnej oceny, które może pomóc w identyfikacji potrzeby dalszej diagnostyki i potencjalnej terapii. Nie zastępuje on profesjonalnej diagnozy medycznej, ale może stanowić pierwszy krok do zrozumienia własnych doświadczeń i poszukiwania pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem badania, które dostarcza szczegółowych informacji na temat opracowania i walidacji Testu SI-Bord. Badanie to jest dostępne online pod adresem: Link do badania

Przypominamy, że zdrowie psychiczne jest ważną częścią ogólnego dobrostanu, a odpowiednie wsparcie i interwencje mogą znacząco poprawić jakość życia osób z BPD lub innymi zaburzeniami psychicznymi. Jeśli masz obawy dotyczące swojego stanu psychicznego, zalecamy konsultację z profesjonalnym specjalistą zdrowia psychicznego.


Badanie opublikowane na MDPI koncentruje się na narzędziu przesiewowym do diagnozowania zaburzenia osobowości typu borderline (BPD), znane jako SI-Bord (Screening Instrument for Borderline Personality Disorder). Jego celem było zbadanie właściwości psychometrycznych SI-Bord w próbce zdrowej populacji oraz zbadanie jego związku z miarami poznawczymi społecznymi. Próba badawcza składała się z 151 uczestników, których wiek wahał się od 20 do 76 lat, przy czym średnia wieku wynosiła 38,79 lat (SD = 12,37), z równym rozkładem płci (76 kobiet i 75 mężczyzn).

Właściwości psychometryczne SI-Bord

Wiarygodność: Narzędzie wykazało dobrą spójność wewnętrzną, co potwierdza alfa Cronbacha wynosząca 0,71. Dobra niezawodność międzyelementowa została również stwierdzona, z średnią korelacją międzyelementową na poziomie 0,25. Każdy element SI-Bord wykazał korelację międzyelementową większą niż 0,5, co wskazuje na dobrą jednorodność narzędzia.

Ważność: Badanie wykorzystało analizę czynnikową do oceny ważności konstrukcyjnej, identyfikując silny pojedynczy wymiar, który wyjaśnił znaczną część wariancji. Ważność zbieżna została potwierdzona przez silne pozytywne korelacje z podskalami skali borderline PAI (Personality Assessment Inventory), mierzącymi niestabilność afektywną (r = 0,60; p < 0,001), problemy z tożsamością (r = 0,67; p < 0,001), negatywne relacje (r = 0,61; p < 0,001) oraz łączny wynik (r = 0,76; p < 0,001), a także umiarkowanie silną pozytywną korelację z samookaleczeniem (r = 0,39; p < 0,001). Divergent validity was demonstrated through the lack of correlation with the NPI-16 (Narcissistic Personality Inventory-16), indicating that SI-Bord measures distinct constructs not associated with narcissism (r = 0.131; p = 0.11).

Statystyki

  • Uczestnicy: 151 osób, 50,33% kobiet i 49,67% mężczyzn.
  • Średni wiek: 38,79 lat (SD = 12,37).
  • Wiarygodność: Cronbach’s alpha dla SI-Bord wynosi 0,71.
  • Ważność konstrukcyjna: Silny pojedynczy wymiar wyjaśniający znaczną część wariancji.
  • Ważność zbieżna: Silne pozytywne korelacje z podskalami PAI dla cech BPD.
  • Ważność różnicowa: Brak istotnej korelacji z NPI-16, potwierdzający różnorodność konstruktu.

Te wyniki wskazują, że SI-Bord jest wiarygodnym i ważnym narzędziem przesiewowym, zdolnym do szybkiego identyfikowania cech związanych z BPD w populacji ogólnej. Jego skuteczność jako narzędzia przesiewowego podkreśla potencjał dla dalszych badań klinicznych i zastosowań praktycznych, szczególnie w kontekście zwiększenia dostępności i wydajności narzędzi diagnostycznych w obszarze zdrowia psychicznego.


Polecamy również:

Polska adaptacja samoopisowych narzędzi do badania cech osobowości borderline – FFBI i FFBI-SF

Link – https://www.psychiatriapolska.pl/Polish-adaptation-of-self-report-instruments-for-studying-borderline-personality,150420,0,1.html


Test, quiz z lektury „Pani Bovary” Gustawa Flauberta
Test sprawdzający Twoją znajomość lektury „Pani Bovary” G. Flauberta (liceum). Powtórz najważniejsze...
Psychotest jaki jestem, czy zachowuję się jak rodzice?
Masz często nieporozumienia z rodzicami? Masz wrażenie że chcą mieć lub mają nad Tobą kontrolę? Nie możecie...
Test z lektury „Przygody Odyseusza” J. Parandowskiego
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (szkoła podstawowa). Test składa się z...
Samodoskonalenie a Twój awans zawodowy
Test bada i diagnozuje związek pomiędzy samodoskonaleniem przez szkolenia, a rozwojem Twojej kariery...
Psychotest na osobowośc
Bez względu na własne przemyślenia należy uznać fakt, że wzorce i schematy zapisane w naszej podświadomości...
Present Perfect Continuous- test czasy angielskie
W czasie Present Perfect Continuous po podmiocie wstawiamy odpowiednią dla osoby formę czasownika mieć...
Test z lektury „Stary człowiek i morze” E. Hemingway
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (gimnazjum). Test składa się z 15 pytań....
Bakterie i wirusy - budowa, cechy, rodzaje
Test z biologii (gimnazjum, liceum) sprawdzający Twoją znajomość zagadnień dotyczących bakterii i wirusów....
„Brzydkie kaczątko” H. Ch. Andersen – test z lektury
Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się do odpowiedzi z języka polskiego, z materiału dotyczącego...
Test z lektury „Przygody Hucka” M. Twaina
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 17 pytań. Przekonaj...
Rośliny nagonasienne - rozmnażanie, gatunki, znaczenie; test
Test z biologii (gimnazjum), sprawdzający Twoje wiadomości o roślinach nagonasiennych. Rozwiąż test składający...
Test, twórczość Słowackiego
Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum,...